Varallisuus

Varallisuus on käsitteenä melko yksinkertainen, mutta miten sitä voisi kasvattaa? Mitkä arkipäiväisetkin asiat voivat vaikuttaa oman pääoman kasvuun ja mitä kikkoja kannattaa käyttää?

Sen sivustomme pyrkii kertomaan!

Osakesijoittaminen

Tässä artikkelissa selitämme, miten osakesijoittamisen aloittaminen tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. 

lue lisää!
osakesijoittamisen aloittaminen

Sähkön kilpailutus

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi voit mahdollisesti saada säästöä sähkölaskuusi.

lue lisää!
Sähkön kilpailutus1

Mitä tarkoittaa varallisuus?

Varallisuus tarkoittaa yksilön tai organisaation taloudellista vaurautta. Se koostuu yleensä omaisuuseristä, kuten kiinteistöistä, sijoituksista, rahoitusvaroista ja arvopapereista. Varallisuuden määrä määrittyy yleensä käyttämällä omaisuuserien markkina-arvoa tai arvioitua arvoa vähentämällä niiden velkaa.

Varallisuus voi olla eri muodoissa, kuten rahallisesti helposti mitattavissa olevassa omaisuudessa, kuten kiinteistöissä tai sijoituksissa, tai muussa omaisuudessa, kuten yksilön tai organisaation henkisissä tai sosiaalisissa pääomissa. Varallisuuden määrä voi vaihdella suuresti eri yksilöiden ja organisaatioiden välillä, ja sitä voidaan käyttää määrittämään taloudellista asemaa, velkaantumisastetta tai taloudellista turvallisuutta.

Miten varallisuutta voi kasvattaa?

Varallisuuden kasvattaminen voi olla monimutkaista ja vaatii yleensä pitkäjänteistä suunnittelua ja sijoittamista. Tässä on muutamia tapoja, joilla varallisuutta voi kasvattaa:

  1. Säästäminen ja budjetointi: Aloita säästäminen ja budjetointi jo nuorena ja tee se säännölliseksi rutiiniksi. Pienetkin säästöt voivat kasvaa merkittäväksi summaksi vuosien kuluessa.

  2. Sijoittaminen: Sijoittaminen voi olla tehokas tapa kasvattaa varallisuutta pitkällä aikavälillä. Sijoituskohteita voi olla esimerkiksi osakkeet, kiinteistöt, joukkovelkakirjat ja rahastot. On tärkeää tehdä huolellista tutkimusta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

  3. Yrittäjyys: Yrittäjyys voi tarjota mahdollisuuden kasvattaa omaa varallisuutta luomalla oman yrityksen ja kasvattamalla sen arvoa. Yrittäjyyteen liittyy kuitenkin myös riskejä, joten on tärkeää tutkia huolellisesti liiketoimintamahdollisuuksia ennen yrityksen perustamista.

  4. Koulutus ja ammattitaidon kehittäminen: Koulutus ja ammattitaidon kehittäminen voivat johtaa korkeampaan palkkaan ja parempiin työmahdollisuuksiin, mikä voi puolestaan auttaa kasvattamaan varallisuutta pitkällä aikavälillä.

  5. Velan välttäminen tai vähentäminen: Velka voi olla esteenä varallisuuden kasvattamiselle, koska se vaatii ylimääräisiä kustannuksia korkojen ja maksujen muodossa. Siksi velan välttäminen tai vähentäminen voi auttaa kasvattamaan varallisuutta.

On tärkeää huomata, että varallisuuden kasvattaminen vaatii yleensä pitkäjänteistä suunnittelua ja sitoutumista. Tärkeintä on aloittaa ajoissa ja olla johdonmukainen suunnitelmassa, joka sopii omaan taloudelliseen tilanteeseen.

varallisuuden-kasvattaminen

Miten varallisuus lasketaan?

Varallisuus lasketaan yleensä yhteen yksilön tai organisaation omaisuuserät ja vähentämällä siitä velat. Tämä antaa kokonaisarvon, joka kuvaa henkilön tai organisaation nettovarallisuutta.

Varallisuuslaskennassa huomioidaan yleensä seuraavat omaisuuserät:

  1. Kiinteistöt: Tämä voi sisältää esimerkiksi asunnon, mökin, tontin tai vuokraamattoman kiinteistön.

  2. Sijoitukset: Tämä voi sisältää esimerkiksi osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot ja kiinteistösijoitukset.

  3. Rahoitusvarat: Tämä voi sisältää esimerkiksi käteisen, pankkitilin, säästötilin tai muut rahoitusvarat.

  4. Arvopaperit: Tämä voi sisältää esimerkiksi arvokkaat taideteokset, keräilyesineet, antiikkiesineet tai jalometallit.

Varallisuuslaskennassa huomioidaan myös velat, kuten esimerkiksi asuntolaina, opintolaina tai luottokorttivelka. Velkojen määrä vähennetään omaisuuserien arvosta, jotta saadaan nettovarallisuus.

Esimerkiksi, jos henkilöllä on arvokas koti, jonka markkina-arvo on 500 000 euroa ja hänellä on asuntolainaa 200 000 euroa, hänen nettovarallisuutensa olisi 300 000 euroa.

On tärkeää huomata, että varallisuuslaskenta voi olla monimutkaista ja siinä voi olla eroja eri maissa ja järjestelmissä. Lisäksi varallisuuden arvo voi vaihdella ajan ja markkinaolosuhteiden mukaan, joten varallisuuslaskenta on aina ajankohtainen kuva henkilön tai organisaation taloudellisesta tilanteesta.

Mitä tarkoittaa verotettava varallisuus?

Verotettava varallisuus tarkoittaa omaisuutta, joka on verotuksen piirissä ja josta maksetaan verot. Tämä tarkoittaa yleensä omaisuutta, joka ylittää tietyn verotusrajat tai verovapauden rajan.

Suomessa verotettavaa varallisuutta ovat esimerkiksi arvopaperit, kiinteistöt, rahat, sijoitukset ja muut omaisuuserät, jotka ylittävät verovapaan varallisuuden rajan. Verotettava varallisuus lasketaan yleensä kunkin verovuoden lopussa ja siihen lisätään myös veronalaiset lahjat ja perinnöt.

Verotettavan varallisuuden määrä vaikuttaa verotettavaan tuloon ja sitä kautta veron määrään. Suomessa varallisuusvero poistettiin vuonna 2006, mutta tietyistä omaisuusluokista, kuten kiinteistöistä, maksetaan edelleen kiinteistöveroa. Lisäksi tulojen verotus voi olla progressiivista, eli veroprosentti kasvaa sitä mukaa, kun tulojen määrä kasvaa, joten suurempi varallisuus voi johtaa korkeampiin veroihin.

On tärkeää tarkistaa oman maan verolainsäädäntö ja verotettavan varallisuuden määritelmä, sillä se voi vaihdella eri maiden välillä.

Nettovarallisuus – mikä se on?

Nettovarallisuus tarkoittaa henkilön tai yrityksen omaisuuden ja velkojen erotusta tietyllä hetkellä. Se lasketaan vähentämällä henkilön tai yrityksen kokonaisvaroista kaikki velat.

Yksilön nettovarallisuus lasketaan yhteenlaskemalla kaikki hänen omistamansa omaisuuden arvot, kuten kiinteistöt, ajoneuvot, sijoitukset ja käteisvarat. Tämän jälkeen vähennetään kaikki henkilön velat, kuten asuntolainat, opintolainat ja luottokorttivelat. Lopputulos on henkilön nettovarallisuus.

Yrityksen nettovarallisuus lasketaan samalla periaatteella. Yrityksen omaisuuden arvot, kuten kiinteistöt, varastot, laitteet ja sijoitukset, lasketaan yhteen ja siitä vähennetään yrityksen velat, kuten lainat ja maksuvelvoitteet. Lopputulos kuvaa yrityksen nettovarallisuutta.

Nettovarallisuus on tärkeä mittari taloudellisen tilanteen arvioimisessa, koska se antaa käsityksen siitä, kuinka paljon henkilöllä tai yrityksellä on omaisuutta, jota voidaan käyttää velkojen kattamiseen tai tulevien sitoumusten täyttämiseen.

Suomalaisten varallisuus

Suomalaisten keskiverto varallisuus on vaihdellut eri lähteiden mukaan, mutta yleisesti ottaen se on melko korkea verrattuna moniin muihin maihin. Esimerkiksi Suomen Pankin mukaan vuonna 2020 kotitalouksien keskiverto nettovarallisuus Suomessa oli noin 229 000 euroa. Tämä sisältää kotitalouden omaisuuserät, kuten asunnon, sijoitukset ja rahoitusvarat, vähennettynä veloilla.

Tämä keskimääräinen varallisuus kuitenkin vaihtelee huomattavasti eri kotitalouksien välillä. Joillakin kotitalouksilla voi olla paljon enemmän varallisuutta, kun taas toisilla se voi olla paljon vähemmän – suomalaisten varallisuus siis vaihtelee. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 noin 20% suomalaisista kuului köyhyyden rajan alapuolella olevaan väestöryhmään, jonka tulot olivat alle 60% kansallisesta mediaanitulosta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että varallisuustilastot ovat aina vain arvioita ja niissä voi olla tiettyjä rajoituksia ja epätarkkuuksia. Lisäksi varallisuuden mittaaminen voi olla monimutkaista ja eri maissa käytetään erilaisia mittareita, joten eri maiden varallisuusvertailut voivat olla hankalia.

Usein kysytyt kysymykset

Nettovarallisuus on henkilön tai organisaation omaisuuserien arvo vähennettynä veloilla. Bruttovarallisuus puolestaan tarkoittaa pelkkää omaisuuden kokonaisarvoa ilman velkoja. Nettovarallisuus antaa yleensä tarkemman kuvan henkilön tai organisaation taloudellisesta tilanteesta, sillä se ottaa huomioon myös velat.

Omaisuus tarkoittaa yksinkertaisesti henkilön tai organisaation omistamaa fyysistä tai aineetonta omaisuutta, kuten kiinteistöjä, ajoneuvoja, sijoituksia ja rahaa. Varallisuus puolestaan tarkoittaa henkilön tai organisaation omaisuuserien kokonaisarvoa, josta on vähennetty velat. Varallisuus kuvaa siis henkilön tai organisaation taloudellista vaurautta.

Paras tapa kasvattaa varallisuutta riippuu yksilön tai organisaation tilanteesta ja tavoitteista. Yleisiä tapoja kasvattaa varallisuutta ovat säästäminen, sijoittaminen, yrittäjyys, koulutus ja ammattitaidon kehittäminen sekä velan välttäminen tai vähentäminen. On tärkeää aloittaa varhaisessa vaiheessa, olla johdonmukainen suunnitelmassa ja tehdä huolellista tutkimusta ennen sijoituspäätösten tekemistä.