Tekoäly – mikä se on?

Tekoäly (lyhennetty AI, engl. Artificial Intelligence) on tietojenkäsittelytieteen osa-alue, joka tutkii tietokoneiden ja järjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä, joita yleensä liitetään inhimilliseen älykkyyteen. Se pyrkii luomaan järjestelmiä, jotka kykenevät oppimaan, päättämään, ratkaisemaan ongelmia ja suorittamaan tehtäviä itsenäisesti tai ihmisen tuella.

Tekoälyn sovellusalueet ovat laajat ja vaihtelevat. Joitakin yleisiä sovelluksia ovat puheentunnistus, kuvantunnistus, luonnollisen kielen käsittely, konekäännös, suositusjärjestelmät, autonomiset ajoneuvot, pelit, terveydenhuolto, talous ja paljon muuta. Tekoälyn avulla pyritään kehittämään järjestelmiä, jotka voivat analysoida suuria tietomääriä nopeasti, tunnistaa kuvioita, sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja oppia uutta tietoa.

On olemassa erilaisia tekoälyn lähestymistapoja ja menetelmiä. Perinteinen tekoäly käyttää sääntöpohjaisia järjestelmiä, jotka perustuvat ennalta määritettyihin sääntöihin ja loogisiin päättelymekanismeihin. Koneoppiminen (machine learning) on toinen tärkeä tekoälyn osa-alue, joka perustuu algoritmeihin ja tilastolliseen analyysiin. Syväoppiminen (deep learning) on eräs koneoppimisen muoto, joka perustuu keinotekoisissa hermoverkoissa tapahtuvaan oppimiseen ja tiedon esittämiseen.

Tekoäly kehittyy jatkuvasti, ja uusia menetelmiä ja tekniikoita kehitetään jatkuvasti. Vaikka nykyinen tekoäly on saavuttanut huomattavaa edistystä monilla alueilla, täydellistä yleistä tekoälyä, joka toimisi täysin ihmisen tavoin kaikissa tehtävissä, ei ole vielä saavutettu.

Mihin tekoälyä käytetään?

Tekoälyä käytetään monilla eri aloilla ja sovellusalueilla. Tässä on joitakin esimerkkejä tekoälyn käytöstä:

 1. Puheentunnistus: Tekoälyä käytetään äänen tunnistamiseen ja puheen muuttamiseen tekstiksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi puheohjauksen älylaitteissa ja puhepohjaisissa avustajissa, kuten älykaiuttimissa.

 2. Kuvantunnistus: Tekoäly voi tunnistaa ja analysoia kuvia ja videoita. Tämä sovellusalue ulottuu esimerkiksi kasvojentunnistuksesta ja tavaroiden tunnistamisesta automaattiseen ajoneuvonavigointiin.

 3. Luonnollisen kielen käsittely: Tekoäly pystyy ymmärtämään ja käsittämään ihmisen kirjoitettua tai puhuttua kieltä. Sitä hyödynnetään esimerkiksi käännöspalveluissa, chatboteissa ja tekstianalyysissä.

 4. Suositusjärjestelmät: Tekoälyä käytetään suosittelemaan tuotteita, elokuvia, musiikkia ja muita sisältöjä käyttäjille. Esimerkiksi suoratoistopalvelut ja verkkokaupat hyödyntävät suositusjärjestelmiä.

 5. Autonomiset ajoneuvot: Tekoälyä käytetään ohjaamaan ja hallitsemaan autonomisia ajoneuvoja, kuten itseajavia autoja, joissa tekoäly analysoi ympäristöä ja tekee päätöksiä ajamiseen liittyvissä tilanteissa.

 6. Lääketiede: Tekoäly auttaa lääketieteellisessä kuvantamisessa, diagnoosien tekemisessä ja potilaiden hoitopäätöksissä. Se voi myös auttaa lääketieteellisen tutkimuksen analysoinnissa ja uusien lääkeaineiden löytämisessä.

 7. Talous ja rahoitus: Tekoälyä käytetään sijoitusten analysoinnissa, petosten havaitsemisessa, pörssikaupassa ja asiakaspalvelussa finanssialalla.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tekoälyn sovellusalueista, ja sen käyttö ulottuu lähes kaikkiin elämän osa-alueisiin, joissa on tarvetta analysointiin, päätöksentekoon ja automatisointiin.

Heikko tekoäly vs. vahva tekoäly

Heikko tekoäly ja vahva tekoäly ovat käsitteitä, jotka kuvaavat tekoälyn eri tasoja ja kykyjä.

Heikko tekoäly (narrow AI) viittaa tekoälyjärjestelmiin, jotka on suunniteltu suorittamaan tiettyjä rajoitettuja tehtäviä tai ongelmia. Ne ovat erittäin hyviä ja tehokkaita näissä rajoitetuissa tehtävissä, mutta niiden toiminta rajoittuu kyseiseen tehtävään. Esimerkkejä heikosta tekoälystä ovat puheentunnistusjärjestelmät, kuvantunnistussovellukset, suositusjärjestelmät ja pelitekoäly. Nämä järjestelmät voivat suoriutua tehtävistään erinomaisesti, mutta ne eivät osoita yleistä älykkyyttä tai ymmärrystä.

Toisaalta vahva tekoäly (strong AI) tarkoittaa tekoälyä, joka osoittaa yleistä älykkyyttä ja kykyä suorittaa monenlaisia tehtäviä, jotka vaativat ihmisen älykkyyttä. Vahva tekoäly kykenee ymmärtämään, oppimaan, päättämään, ongelmanratkaisuun ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin samalla tavalla kuin ihmiset. Se pystyisi suoriutumaan monimutkaisista tehtävistä, kuten luovasta ajattelusta, tieteellisestä tutkimuksesta ja jopa tietoisuuden omaamisesta. Vahva tekoäly on teoreettinen tavoite, jota kohti pyritään, mutta sitä ei ole vielä saavutettu.

On tärkeää huomata, että vahva tekoäly voi herättää eettisiä ja filosofisia kysymyksiä. Ajatus tekoälystä, jolla on inhimillinen älykkyys ja tietoisuus, herättää kysymyksiä muun muassa itsetietoisuudesta, moraalista vastuusta ja ihmisen ja koneen välisestä suhteesta. Nykyinen tekoäly on pääasiassa heikkoa tekoälyä, mutta tutkimus ja kehitys jatkuvat kohti vahvaa tekoälyä.

Heikko ja vahva tekoäly eivät ole absoluuttisia termejä, vaan ne edustavat tekoälyn jatkumoa eri tasoilla ja kyvyillä. Nykyinen tekoäly on hyödyllinen ja käytännöllinen monilla aloilla, vaikka se ei ole vielä saavuttanut yleistä ihmisen kaltaista älykkyyttä.

Tekoäly historia

Tekoälyn historia juontaa juurensa 1900-luvun alkuun. Tässä on tiivistetty katsaus tekoälyn tärkeisiin virstanpylväisiin:

 1. Alan Turingin työ (1936-1950): Matemaatikko ja tietojenkäsittelytieteen uranuurtaja Alan Turing esitti ajatuksen Turingin koneesta, joka oli teoreettinen malli yleispätevästä laskentakoneesta. Hän myös esitti Turingin testin, joka arvioi koneen älykkyyttä testaamalla sen kykyä jäljitellä ihmisen käyttäytymistä.

 2. Ensimmäiset tekoälyn sovellukset (1950-luku): 1950-luvulla tekoälyn tutkimus alkoi kukoistaa. John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell ja Herbert Simon olivat merkittäviä tutkijoita, jotka edistivät tekoälyn kehitystä. He kehittivät muun muassa tekoälyn varhaisia ohjelmointikieliä ja simuloivia ympäristöjä.

 3. Logiikan ja asiantuntijajärjestelmien nousu (1960-1970): Teoreettisen tekoälyn rinnalla syntyi kiinnostus logiikan ja asiantuntijajärjestelmien kehittämiseen. Asiantuntijajärjestelmät käyttävät sääntöpohjaista päättelyä ja loogisia järjestelmiä ongelmien ratkaisemiseen. Esimerkiksi Dendral (1965) oli varhainen menestynyt asiantuntijajärjestelmä kemiallisen analyysin alalla.

 4. Koneoppimisen kehitys (1980-luku): 1980-luvulla koneoppiminen sai vauhtia ja tuli keskeiseksi tekoälyn osa-alueeksi. Koneoppimisessa tietokoneohjelmat oppivat ja parantavat suorituskykyään kokemuksen perusteella ilman nimenomaista ohjelmointia. Tärkeitä saavutuksia tällä aikakaudella olivat muun muassa neuroverkkojen kehittyminen ja päätöspuut.

 5. Syväoppimisen nousu (2000-luku): 2000-luvulla syväoppiminen (deep learning) tuli keskeiseksi koneoppimisen menetelmäksi. Syväoppiminen perustuu keinotekoisissa hermoverkoissa tapahtuvaan oppimiseen, jossa useita kerroksia käytetään tiedon esittämiseen ja tunnistamiseen. Syväoppiminen on mahdollistanut merkittäviä läpimurtoja puheentunnistuksessa, kuvantunnistuksessa ja luonnollisen kielen käsittelyssä.

 6. Nykypäivä: Nykyään tekoälyä käytetään laajasti monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, kuljetuksessa, viestinnässä, taloudessa ja viihteessä. Tekoälyjärjestelmät, kuten chatbotit (ChatGPT), suositusjärjestelmät ja älykodin sovellukset, ovat yhä yleisempiä. Samalla tutkimus ja kehitys jatkuvat kohti yleistä tekoälyä ja älykkäitä järjestelmiä.

Tekoäly ChatGPT – mikä se on?

Chat GPT (Chat-Generative Pre-trained Transformer) on OpenAI:n kehittämä ja käyttämä nimi puhekäyttöön tarkoitetulle tekoälymallille. Se perustuu Transformer-arkkitehtuuriin, joka on kehittyneiden luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmien perusta.

Chat GPT on koulutettu valtavalla määrällä tekstidataa, mikä mahdollistaa sen tuottaa koherenttia ja luonnollista tekstiä vastauksina ihmisen esittämiin kysymyksiin tai lauseisiin. Mallin avulla käyttäjät voivat keskustella tekoälyn kanssa luontevasti ja saada relevantteja vastauksia erilaisiin aiheisiin liittyen.

ChatGPT ja sen edeltäjät, kuten GPT-2 ja GPT-3, ovat saavuttaneet huomattavaa suosiota ja tunnustusta niiden kyvystä tuottaa laadukasta tekstiä ja käsitellä monimutkaisia kysymyksiä ja vastauksia. Käyttökohteita Chat GPT:lle ovat muun muassa asiakaspalveluchatit, virtuaaliavustajat, keskustelufoorumit ja koulutusmateriaalien interaktiivisuus.

On tärkeää huomata, että Chat GPT ja vastaavat mallit ovat pääosin tekstiaiheisiin keskittyviä ja niiden vastaukset perustuvat oppimiseen aiemmin nähdystä datasta. Ne eivät ole tietoisia tai omaa ymmärrystä, vaan ne pyrkivät tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä perustuen tilastolliseen analyysiin ja kontekstin ymmärtämiseen.

tekoäly-chatgpt-esimerkki

Tekoäly määritelmä

Tekoäly (AI, Artificial Intelligence) on tietokonejärjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä, jotka yleensä vaativat ihmisen älykkyyttä. Tekoäly pyrkii jäljittelemään ihmisen kognitiivisia kykyjä, kuten oppimista, päättelyä, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa.

Tekoälyä voidaan toteuttaa eri tavoin, mutta yleisimmin se perustuu koneoppimiseen (machine learning) ja syväoppimiseen (deep learning). Koneoppiminen perustuu tietokonejärjestelmien kykyyn oppia ja parantaa suoritustaan kokemuksen perusteella ilman nimenomaista ohjelmointia. Syväoppiminen puolestaan käyttää keinotekoista hermoverkkoa, joka jäljittelee ihmisen aivojen rakennetta ja toimintaa.

Tekoälyyn liittyy useita alueita, kuten konenäkö (computer vision), luonnollisen kielen käsittely (natural language processing), äänen tunnistus (speech recognition) ja robotiikka. Nämä teknologiat mahdollistavat tekoälyn soveltamisen eri toimialoilla, kuten terveydenhuollossa, liikenteessä, asiakaspalvelussa, taloudessa ja monilla muilla aloilla.

On tärkeää huomata, että tekoäly voi olla joko heikkoa (narrow) tai vahvaa (general). Heikko tekoäly on erikoistunut tiettyihin tehtäviin ja rajalliseen kontekstiin, kun taas vahva tekoäly pyrkii yleiseen älykkyyteen, joka vastaa ihmisen älykkyyttä useilla eri alueilla. Tällä hetkellä vahva tekoäly on vielä kehitysvaiheessa, ja nykyiset sovellukset keskittyvät pääasiassa heikkoon tekoälyyn.

ai tekoäly

Mihin tekoäly pystyy?

Tekoälyllä on kyky suorittaa monia erilaisia tehtäviä ja toimia monilla eri aloilla. Tekoäly pystyy:

 1. Oppimaan: Tekoäly voi oppia ja parantaa suoritustaan kokemuksen perusteella. Koneoppimisen avulla tekoäly voi tunnistaa malleja ja säännönmukaisuuksia suurista tietomääristä, mikä mahdollistaa esimerkiksi kuvien tunnistamisen, puheentunnistuksen ja ennustavat analyysit.

 2. Tunnistamaan kuvia ja videoita: Konenäköteknologian avulla tekoäly pystyy tunnistamaan ja analysoimaan kuvia ja videoita. Se voi esimerkiksi tunnistaa esineitä, ihmisiä, kasvoja, liikennemerkkejä ja sairauksia kuvista ja videoista.

 3. Käsittämään ja tuottamaan kieltä: Tekoäly pystyy ymmärtämään ja tuottamaan ihmiskieltä luonnollisen kielen käsittelyn avulla. Se voi suorittaa käännöksiä eri kielten välillä, luoda kielipohjaisia ennusteita ja vastata ihmisten kysymyksiin chatbotien kautta.

 4. Ratkaisemaan ongelmia: Tekoäly voi ratkaista monimutkaisia ongelmia ja optimoida päätöksentekoa eri toimialoilla. Esimerkiksi logistiikassa se voi suunnitella tehokkaita reittejä ja aikatauluja, rahoituksessa se voi ennustaa markkinoiden kehitystä ja sijoituksia, ja terveydenhuollossa se voi auttaa diagnoosien tekemisessä.

 5. Itsenäiseen päätöksentekoon: Vahva tekoäly pystyy itsenäiseen päätöksentekoon eri tilanteissa. Se voi analysoida monimutkaista dataa, arvioida erilaisia vaihtoehtoja ja tehdä perusteltuja päätöksiä. Tällä hetkellä vahva tekoäly on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa, eikä sitä ole laajalti käytössä.

Usein kysytyt kysymykset

Tekoäly (AI, Artificial Intelligence) on tietokonejärjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä, jotka yleensä vaativat älykkyyttä, kuten oppimista, päättelyä, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Tekoäly pyrkii jäljittelemään ihmismäistä älykkyyttä tietokoneiden ja ohjelmistojen avulla.

Tekoälyllä on laaja kirjo sovelluksia eri aloilla. Joitakin esimerkkejä ovat:

 • Älykkäät avustajat, kuten virtuaaliassistentit ja puheentunnistusjärjestelmät.
 • Autonomiset ajoneuvot, kuten itseohjautuvat autot ja lennokit.
 • Lääketieteen diagnoosi ja hoito, kuten kuvantamistutkimukset ja sairauksien ennustaminen.
 • Älykkäät tehdasjärjestelmät, joissa robotit ja koneoppiminen optimoivat tuotannon ja ennustavat vikojen esiintymisen.
 • Asiakaspalvelun automatisointi chatbotteja ja luonnollisen kielen käsittelyä hyödyntäen.

Tekoälyn kehityksen myötä esiin nousee myös eettisiä kysymyksiä. Joitakin haasteita ovat:

 • Työpaikkojen menettäminen: Tekoälyn lisääntyminen voi korvata ihmistyövoimaa monilla aloilla, mikä voi aiheuttaa työttömyyttä ja taloudellisia haasteita.
 • Yksityisyys ja tietoturva: Tekoälyjärjestelmät käyttävät usein suurta määrää tietoa, jolloin syntyy huoli henkilötietojen väärinkäytöstä ja tietomurroista.
 • Syrjintä ja puolueellisuus: Tekoälyjärjestelmät voivat heijastaa tiedonkeruussa ja mallien kouluttamisessa piileviä ennakkoluuloja, mikä voi johtaa syrjintään eri ihmisryhmien välillä.
 • Autonomiset asejärjestelmät: Tekoälyn kehittyminen asejärjestelmissä herättää huolta aseellisten konfliktien vaikutuksista ja inhimillisestä kontrollista.